Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

De Rakkers heeft vestigingen waar kinderen van 0 tot 4 jaar verblijven.
De Rakkers heeft een omheinde tuin waarin de kinderen veilig kunnen spelen.

Ook maakt de Rakkers vaak gebruik van de loopkarren om erop uit te gaan naar buiten.

Wij gaan vaak naar de duinen, het strand en het bos.

Adres

Stevinstraat 218
2587ev Scheveningen
Telefoon: 0622887897
E-mail:derakkers@casema.nl

Contact persoon: Claudia Wiersma

Als u besluit gebruik te gaan maken van de opvang, dan is het fijn te weten dat uw kind gelukkig is op onze vestiging. Uw kind moet zich veilig voelen, goed verzorgd worden, en bovenal plezier hebben.De Rakkers draagt hier via een persoonlijke en kindgerichte aanpak zorg voor.

Aanmelding

Voor het aanmelden van uw kind kunt u kosteloos en vrijblijvend het inschrijfformulier invullen die te vinden is op onze website. Wij zullen hierna contact opnemen met u of u een rondleiding wenst en de gewenste dagen bespreken. 
Na ondertekening van de overeenkomst, maken wij afspraken voor het intakegesprek en het wennen van uw kind.

Algemene huisregels


 • Overschoenen: op de groepen worden er overschoenen gedragen , pantoffels.
 • Sieraden zijn onveilig voor kinderen en mogen niet worden gedragen op het kinderdagverblijf.
 • Elastiekjes en speldjes worden voor het slapen uit het haar gehaald omdat kinderen deze in hun mond kunnen steken.
 • Meegebrachte knuffels worden door de groepsleiding altijd bekeken op veiligheid. een knuffel van huis mee nemen mag in principe. De groepsleiding attendeert de ouders op het risico van weg raken of stukgaan. Vooral tijdens de wenperiode of bij belangrijke veranderingen kan een kind steun ervaren door de nabijheid van vertrouwde knuffel van thuis.
 • Het kinderdagverblijf gaat om 07:30 open. Vanaf dat tijdstip (en dus niet eerder) kunt u uw kind(eren) brengen. Onze leidsters zijn vaak vóór 07:30 al aanwezig. De tijd voor 07:30 hebben zij nodig om de lokalen op orde te brengen, zij houden daarom de deuren tot 07:30 gesloten.

 • Er wordt door iedereen goed gelet op het sluiten van de deur van de buitenruimte.

 • Als u niet zelf uw kind(eren) komt halen en/of brengen:

  Wanneer u door omstandigheden niet in staat bent uw kind zelf op te halen of te brengen en dit door iemand anders laat doen, dient u dit aan ons te melden. Geeft u ons a.u.b. de naam en een beschrijving van het uiterlijk (beter nog: een recente foto) van degene die uw kind komt halen/brengen. Een passwoord is ook goed. Door ons zal altijd een bewijs van identificatie van de haler/brenger worden gevraagd.

 • U dient een kopie van alle inentingen van uw kind in te leveren bij de leidsters van de groep(en) waar uw kind(eren) zit(ten). Deze kopieën worden bewaard in het dossier van uw kind(eren) en kunnen, als het nodig is, aan de GGD ter inzage worden gegeven bij controle. Wij zijn verplicht deze gegevens voorhanden te hebben.

 • Zieke kinderen: Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet komt, verzoeken wij u om ons hiervan voor 09:00 uur op de hoogte te stellen. Als uw kind zich duidelijk niet lekker voelt of koorts heeft bij ons zullen we u hiervan op de hoogte stellen. We maken dan een afspraak over wanneer uw kind z.s.m. kan worden opgehaald door u of iemand anders. Het is daarom noodzakelijk dat de telefoonnummers waarop u overdag te allen tijde bereikbaar bent, bekend zijn op het kinderdagverblijf. Wilt u wijzigingen van deze telefoonnummers aan ons doorgeven?.
 • Bij ziekte van uw kind tijdens het verblijf op de opvang zal bij een temperatuur van 37,5 graden een of beide ouders ingelicht worden. Bij een verdere stijging of een koortswaarde van 37,6 graden vragen wij de ouders om hun kind op te halen. Wij verwachten dan ook dat u uw kind op komt halen binnen 30 minuten na melding. Bij ziekte van uw kind dient u bij medicatie gebruik het medicatie formulier volledig in te vullen. Middels dit formulier machtigt u de pm’ers om medicatie aan uw kind toe te dienen. Uitzondering op de regel is dat er bij De Rakkers geen paracetamol toegediend wordt door de pm’ers.

Informatie aan ouders

Wij voorzien u graag van een rondleiding of een uitgebreid informatiepakket.

Overdracht


Pedagogisch medewerkers informeren de ouders en ouders informeren de medewerkers. Goede onderlinge overdracht en goede communicatie met de ouders zijn essentieel. Pedagogisch medewerkers noteren dagelijks de bevindingen van de dag en van de kinderen in een overdrachtsschrift. Afspraken worden vastgelegd in de groepsmap. Ouders krijgen aan het einde van de dag een (schriftelijk) overdracht.


Overdracht geeft het kind veiligheid en structuur en de ouder het vertrouwen dat er goed voor het kind gezorgd wordt. Daarnaast willen ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. We vertellen vooral hoe het kind de dag heeft doorgebracht en beleefd.


Bij de baby’s wordt praktische informatie zoals eten, drinken en slapen genoteerd. Daarnaast vertellen de pedagogisch medewerker hoe de dag verlopen is. Bij de peuters ligt de nadruk meer op de ontwikkeling van het kind en bij geen bijzonderheden, minder op de verzorging.

Mentorschap en observeren

Elk kind heeft zijn eigen mentor. Deze mentor is direct betrokken bij het kind . Tweemaal per jaar is er de mogelijkheid voor u om de observatie van de mentor over uw kind te bespreken. Er is periodiek overleg tussen mentor en ouder. Zo is er jaarlijks het zgn. 10 minutengesprek (maart). Daarnaast een gesprek met de ouder indien ouder dit wil (oktober). Dit gesprek wordt ingezet indien er ontwikkelingen zijn die gemeld moeten worden. 


We gebruiken hiervoor onze eigen observatielijsten m.b.t. welbevinden. Van alle besprekingen en observaties wordt een schriftelijk verslag gemaakt, zodat de kindontwikkelingen gevolgd kunnen worden.