Beleid

De Rakkers

Wil jij ook bij ons komen spelen?

Pedagogisch beleid en ziektebeleid

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid  is vastgelegd in een beleidsplan,  die u kunt opvragen  op ons kantoor.  Hierin staat  de omgang met ouders/verzorgers, de ontwikkeling van kinderen (sociale competenties, persoonlijke competenties, motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en creatieve ontwikkeling), emotionele veiligheid en de rol van de leidsters  omschreven.


Om in de samenleving te kunnen functioneren is het nodig dat kinderen de waarden, normen en de regels van de maatschappij waarin zij leven leren kennen en zich eigen maken. Het kinderdagverblijf is een veel bredere samenlevingsvorm dan het gezin. Kinderen ontmoeten er veel verschillende mensen en maken kennis met veel verschillende normen en waarden en vaak ook culturen.


Enkele belangrijke waarden en normen die wij willen uitdragen zijn:

  • Respect voor elkaar, een ieder in zijn/haar waarde laten en de ruimte geven te zijn wie hij/zij is.
  • Positieve, vriendelijke en open manier van omgaan met elkaar.
  • Gelijkwaardigheid en waardering voor elkaar
  • Eerlijkheid
  • Belangstelling tonen, betrokkenheid en luisteren naar elkaar
  • Rekening houden met elkaar
  • Een ander helpen
  • Anderen geen pijn doen
  • Samen spelen, samen delen
  • Verantwoordelijkheid voor de omgeving


Leidsters hebben een belangrijke rol in het uitdragen van waarden en normen, in het omgaan met elkaar, de groep en de omgeving.

Wij leven voor, geven het goede voorbeeld en leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Ieder kind heeft bij de rakkers ook een eigen mentor. 

Uitgangspunt hierbij is een positieve houding. Dat betekent dat gewenst gedrag wordt beloond met een compliment en speciale aandacht.

Soms zoekt een kind de grenzen op. We maken dan afspraken met het kind, maken duidelijk wat de regels van het kinderdagverblijf zijn en waar de grens ligt.


Het vier-ogen principe

Het vier-ogen principe:  Veiligheid voor alles: Zorgen voor vier ogen, vier oren en transparantie

Het vierogenprincipe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de  groep staan, zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren.

De oudercommissie heeft hierin adviesrecht. En de GGD controleert hier ook op.


Op KDV de Rakkers streven wij ernaar om 2 pedagogisch medewerkers in de groep te hebben, maar als er niet genoeg kinderen zijn dan kunnen we van dit streven afwijken. Wettelijk mag je soms alleen op de groep. Hiervoor hanteren we het wettelijk vastgestelde beroepskracht-kind-ratio.

Verder is het Conform het “convenant kwaliteit” toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. De tijden waarop wij afwijken zijn opgenomen in ons pedagpogisch beleid. namelijk van 12:30 tot 15:30

Ziektebeleid

Inentingsbewijzen:

U dient een kopie van alle inentingen van uw kind in te leveren bij de leidsters van de groep(en) waar uw kind(eren) zit(ten). Deze kopieën worden bewaard in het dossier van uw kind(eren) en kunnen, als het nodig is, aan de GGD ter inzage worden gegeven bij controle. Wij zijn verplicht deze gegevens voorhanden te hebben.


Koorts: 

Als uw kind ’s ochtends een temperatuur van 37,5ºC of hoger heeft is het raadzaam uw kind thuis te houden. Ervaring leert dat de temperatuur van een ziek kind ’s middags oploopt. Als uw kind op het kinderdagverblijf een temperatuur tussen de 37,5ºC en 39ºC bellen we u onmiddellijk op en dient u uw kind zo spoedig mogelijk op te halen.


Diarree: 

Bij diarree is het eveneens raadzaam uw kind thuis te houden. Diarree is namelijk erg besmettelijk en wij willen uiteraard voorkomen dat binnen korte tijd het hele kinderdagverblijf buikloop heeft! Wanneer op het kinderdagverblijf geconstateerd wordt dat uw kind diarree heeft, zullen wij u bellen en dient u uw kind in principe zo spoedig mogelijk te komen halen. In het geval van doorkomende tandjes, kan er worden overlegd met de leidsters op de groep.


Besmettelijke (kinder)ziektes:

Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals waterpokken, rode hond, mazelen, de bof e.d. dient u dit aan ons te melden, zodat wij alert kunnen zijn op de verschijnselen van een dergelijke ziekte bij andere kinderen.


Medicijnen:

Als uw kind medicijnen gebruikt, meldt dit dan aan ons. Ten eerste moet u als ouder een formulier tekenen voor goedkeuring dat de leidster uw kind medicijnen (dit geldt ook voor homeopathische medicijnen) toedient. Medicijnen die koel bewaard moeten worden kunnen wij in de koelkast zetten. Overigens dienen wij geen zetpillen toe om de koorts van uw kind omlaag te brengen, in geval van koorts handelen wij zoals in het voorgaande is beschreven.


Als uw kind ziek is en thuis blijft wilt u dit dan aan ons doorbellen?